ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο κεφάλαιο του διττού προγράμματος που πραγματοποιεί η  Higher Than Everest,  στο πλαίσιο των Δράσεων Υποστήριξης Χρονίως Πασχόντων και Φροντιστών (Καρκινοπαθείς κτλ.) της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας  της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  & Θράκης, στην Π.Ε. Ξάνθης.

Την Δευτερά 25/9 στο ισόγειο του κτιρίου ¨ΦΕΞ Καπναποθήκη¨, συγκεντρωθήκαν φίλοι και μέλη του “Συλλόγου Καρκινοπαθών και φίλων Ξάνθης” και συμμετείχαν στην εκδήλωση ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης με θέμα: “Διατροφή & Σωματική άσκηση, μέσα πρόληψης χρόνιων νόσων & προαγωγοί ευζωίας”. 

Σε συνεχές κλίμα διάδρασης, γύρω από ένα μπουφέ με υγιεινά νόστιμα & οργανικά εδέσματα, έλαβε χώρα μια μοναδική ¨στρογγυλή τράπεζα¨ με επίκεντρο τα θέματα των τριών εισηγητών, Ματίνας Αλιμούδη επαγγελματία Άσκησης & Υγείας με ειδίκευση στην προσαρμοσμένη σωματική άσκηση για καρκινοπαθείς, Νικόλα Αδαμίδη Διατροφολόγου & Κικής Τσακαλδήμη, ορειβάτισσας – ομιλήτριας παρακίνησης – 1η Ελληνίδα στο όρος  Έβερεστ.

Με βασικό άξονα την προσέγγιση στο θέμα της διαχείρισης των δυσάρεστων συναισθημάτων που δημιουργούνται βιωματικά, σε προσωπικό επίπεδο τόσο στους νοσουντες όσο και στους φροντιστές αυτών, η εισηγήσεις & η διαλογική συντείναν προς το δόκιμο πλέον μοτίβο της επαφής με την φύση μέσω ήπιας σωματικής δραστηριότητας και της υιοθέτησης υγιεινότερων διατροφικών συνηθειών.

Αυτή η επαφή αποτελεί σήμερα διευρυμένο ιατρικό ¨εργαλείο¨ σωματικής και ψυχολογικής ανάτασης καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα του ευ ζην, με εφαρμοσμένη στόχευση στην ιδιαίτερη ομάδα των ανθρώπων που βιώνουν μια στρεσογόνα κατάσταση  λόγω της νόσησης τους  από οποιαδήποτε μορφή  καρκίνου. 

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές σταδιακές αλλαγές που μπορούν να επιφέρουν μεγάλα και ουσιαστικά αποτελέσματα,  με πραγματικά θαυμαστά ψυχοσωματικά οφέλη στις ζωές μας. 

ΗΠΙΑΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Δ

Την Κυριακή της πρώτης του Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πράξη του προγράμματος. Εδώ συζητάμε για μια δράση που αφορούσε προσαρμόσιμης έντασης ήπια πεζοπορία αλλά και άλλες υπαίθριες δραστηριότητες, με συνεχή στόχευση στην ενεργοποίηση της θετικής σωματικής ανταπόκρισης, μέσα από έναν σύνολο σωματικών  ασκήσεων . 

Όλοι είχαμε την χαρά να βιώσουμε μια μοναδική εμπειρία hiking στη ¨ρότα¨ του σηματοδοτημένου Ε6 Ευρωπαϊκού μονοπατιού της τόσο γνωστής  Παρανέστιας διαδρομής.  Βρεθήκαμε λοιπόν σε ένα από τα ομορφότερα και σημαντικότερα ως προς την βιοποικιλότητα μέρη της Ελλάδας, με τεράστια οικολογική σημασία. Ο δε σχεδιασμός της δράσης έγινε με τέτοια προσέγγιση, ώστε το ζητούμενο της πλήρους συμμέτοχης όλων των συμμετεχόντων, ανεξαρτήτου ηλικίας ή φυσικής κατάστασης, να είναι ικανά και ρεαλιστικά επιτευκτό.

Εδώ κάνουμε αναφορά και στην συνεχή παρουσία κατά την ημέρα των περιπατητικών και σωματικών δραστηριοτήτων, κλιμάκιου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης του Παραρτήματος Ξάνθης  καθώς και για αυτή  την πλήρη αίσθηση ασφάλειας που μεταδίδουν σε όλους μας, κάτι για το οποίο και τους ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τέλος, την αγαπημένη πλέον Προέδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ¨Συλλόγου Καρκινοπαθών & Φίλων Ξάνθης¨ που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή το Πρόγραμμα και συμμετείχαν ενεργά. 

4 Replies to “ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 1. Dwelling in Orange County or all coastal city close to the ocean offers countless perks, but it also poses distinct challenges. One particular challenge is the possibility harm resulting from moisture and humidity to your drywall inside our homes. In this article, we will explore the significance of timely drywall repair and discuss the specific considerations for homeowners in OC and other coastal cities. By comprehending the hazards and taking proactive measures, residents can assure the longevity and structural integrity of the homes.

  Comprehending the Impact of Moisture on Drywall
  Drywall, an ordinary building material utilized for interior walls and ceilings, is vulnerable to moisture damage. In coastal areas, the closeness towards the ocean increases the chance as a result of higher humidity levels and occasional moisture intrusion through the salty air. When moisture penetrates into drywall, it can cause various problems, including:
  Mold and Fungi Growth: Excess moisture generates a perfect environment for mildew and mold to thrive, jeopardizing indoor air quality and posing health risks.
  Structural Weakness: Wet drywall undermines and loses its structural integrity, potentially resulting in sagging, cracks, and on occasion even collapse.
  Aesthetic Damage: moisture content wear often occurs in unattractive discolorations, bubbling, shedding color, and texture degeneration, diminishing the visual appeal of your house.

  Quick Drywall Repairs: Stopping Supplemental Injury
  Repairing drywall swiftly is crucial to prevent beyond harm and reduce repair bills. Postponing repairs worsens existing things, leading to further thorough and extravagant restorations. Take into account the following factors why prompt drywall servicing is vital:
  Fungus Mitigation: resolving moisture-related issues swiftly stops mold increase and growth, safeguarding your family’s health.
  Preserving Structural Reliability

  : restoring harmed drywall ensures the security and safety of your property, evading prospective hazards.
  Preventing alternate Harm: Humidity-affected drywall may impact adjoining materials such as for instance insulation and woody framing. By mending drywall swiftly, it is possible to evade additional harm and associated servicing.
  Cost Efficiency: Early detection and repair of drywall issues are much more cost-effective than waiting before the damage comes to be significant. Seasonable repair save you from widespread renovations or interested relocation costs.

  Methods for Drywall Commitment in Shore Points
  Residing close to the seaside necessitates extra attention and care to maintain the condition of the drywall. Here are some practical strategies for home-owners in Orange County and coast locations:
  Frequent examinations: Perform everyday visual inspections of one’s drywall, focusing on signs and symptoms of water harm, such as for instance blemish, cracking paint, or delicate patches.
  Dealing with dampness: Use dehumidifiers or air conditioners to manage indoor water grade, mostly through moist seasons.
  Guaranteeing Fresh air: Ensure ideal venting in bathrooms, the kitchen, as well as other areas susceptible to humidity build-up. Purchase and maintain exhaust fans to remove excessive wetness.
  Regularly retaining the surface: Periodically check out your home’s exterior look, like the roofing system, drains, and room windows, to spot and handle any promising aspects of moisture content intrusion.
  Addressing plumbing work outflow: Resolve any plumbing systems leaks right away to prevent liquids from dripping in to the walls and developing drywall destruction.
  Specialized help: Hire adept specialists for comprehensive reports and fixes to deal with any present or potential drywall situations.

  Summary
  In shore spaces like OC, timely drywall cure is crucial to mitigate the damaging ramifications of humidity or humidity. By comprehending the risks connected with humidity harm and sticking to hands-on methods, property owners can easily ensure the long lifespan, protective, and visual selling point of the vacation homes.

  I deeply admire the finding of this website owing to its abundance of valuable information and reliable content. The website.com has demonstrated to be an indispensable resource, providing crucial knowledge on a wide range of subjects. Its extensive collection of facts has made it an essential resource for investigation, learning, and staying informed. I am impressed by the website’s commitment to exactness and reliability, making sure that visitors can count on the data they discover. I am excited about suggesting this website to my friends, as it presents a one-of-a-kind chance to explore and access a plethora of information effortlessly. I recommend them to visit Lake Forest CA Perfect Patch Drywall Repair and discover the multitude of perspectives it has to provide.

 2. An in-depth understanding of the advantages offered by composite decking in mountainous weather conditions necessitates a thorough exploration of how these materials function amidst the challenges of elevated regions. Dive into critical factors such as durability, ability to withstand temperature fluctuations, and the maintenance requirements unique to synthetic deck materials in the mountainous context. Examining the fitness of synthetic deck materials for homes in mountainous areas involves a nuanced examination of its performance under changing conditions. Participate in an informative discussion encompassing diverse types of composite materials, utilizing the shared experiences of forum members to highlight their distinct performances in alpine environments. Handling any misconceptions that may come up in this conversation guarantees that the knowledge discussed is correct and dependable. This knowledgeable exchange acts as a valuable tool, giving power to participants in the forum to take informed decisions when it comes to selecting synthetic deck materials that seamlessly aligns with the specific challenges and demands of living in the mountains.

  [URL=https://fortcollinsdecks.com/our-process/]FC patio revamp and repair offerings[/url]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *